Facebook Twitter

ORDER ONLINE OR CALL US

9am-5:00pm PST 1-888-966-2299

Motorola Cell Phone Batteries

0189727LO1 i206 RAZR M 201M Startac 7897 n/a
12822 n/a i215 RAZR maxx Ve Startac 8000
17-1234 i265 RAZR V Startac 8167
17-1301 i275 RAZR V3a Startac 8500
17-1401 i280 RAZR V3 /c/e/i/m/r/t/xx/z Startac 8600
60 series i285 RAZR V3 PEBL U6 Startac 8767
60C i290 RAZR V3r Startac 80231
120/C/E/T/X i296 RAZR V3s Stature
192 i305 RAZR V3x Stature i9
193 i315 RAZR V3xx SWF2143D
250 not Vadar i325 RAZR V3Z Symbol ES400
270/C i335 RAZR V6 T189
280 i355 RAZR2 T190 SNN5623A
280c i365 RAZR V T191 SNN5623A
355 i365 RAZR2 V8 T192
388C i370 RAZR2 V9 T193
550 i370XL RAZR2 V9m T205
560 i390 RAZR2 V9x T250 n/a
650E Flip Phone i410 RAZR maxx Ve T280/i
900PT i415 RAZR VE20 T300P
950PT i420 Droid RAZR XT910 T720/C
1000 i425/e/t Droid RAZR XT912 T720i
1200 i450 Renegade T721
1220 i455 Rival T722i
19031WASBB Bag Phone i460 Rival A455 T730c
19414WALSA Bag Phone i465 Clutch RIZR2 V3/i T731
2000 i470 RIZR2 V8 T731C
2000X i500 RIZR2 V9 T1028
2088 i500 Plus RIZR2 Z6 T1032
2200 i530 RIZR2 Z8 T2200
2397 i533 RIZR K1M T2260
2900 Carry Phone i550 Plus RIZR Z3 T2267
2950 i560 RIZR Z6c T2282
3000 i570 RIZR Z6cx T2288
3160 i576 RIZR Z6tv T2290
3180 i580 RLN5393 T2296
3225 i600 ROKR E1 T2297
34148WNKEA i605 ROKR E8 T2688
34200NPKEA i670 ROKR U9 T2689
34207 i680 Brute ROKR Z6m T2988
34644AB i690 SC75 Talkabout
3620 i700 Plus SC3160 Talkabout T2200
3682 i710 SC3180 Talkabout T2260
3688 i730 SC725 Talkabout T2267
3690 i733 SC735 Talkabout T2282
4500 Bag Phone i736 SC925 Talkabout T2288
5200 i750 SC3160 Talkabout T2290
5810 i760 SCN2286A TalkaboutT2297
6000E i776 SCN2384A Talkabout T8367
6200 i830 SCN2395A Talkabout T8090
6210 i833 SCN2423A Talkabout T8097
6230 i835/g/w SCN2497A Talkabout T8167
6280 i836 SCN2500A Talkabout T8160
6500 i850 SCN2801AB Talkabout T8367
6510 i855 Scorpion Mini Talker
6710 i856 Debut Select 2000/3000/E/6000 Tango 300
6750 i857 Shamu TB41
7089 i860 Sidekick Slide TeleTac /200/250
7210 i870 SLN2025A
n/a(2 -B645 inside pack)
TeleTac DPC500
7230 i875 SLN4789 n/a TeleTac DPC550
7262 i876 SLN8189 TeleTac DPC560
7280 i877 SLVR L2 TeleTac DPC650
7510 i880 SLVR L6 TeleTac series
7730 i885 SLVR L7/c/i Telet
7750 i886 SLVR L9 Timeport
7760 i890 SLVR L72 Timeport 250
7780 i920 SLVR V8 Timeport 270C
8000 i930 SNN578A Timeport 280
8160 i960 SNN4003/B Timeport 300p
8167 i1000 SNN4011 Timeport L series
8200 i1000Plus SNN4015 Timeport L7000
8500 i2000 SNN4017 Timeport L7082
8767 IC402 The Blend SNN4019/C/E Timeport L7089
8768 IC502 The Buzz SNN4027 Timeport P270
9000 IC602 SNN4040A Timeport P280
9500/XL IC902 SNN4042/A Timeport P7382
9690 iDen i600 SNN4057/D Timeport P7382i
9800/XL iDen i680 SNN4058/A Timeport P7389
22320 iDen 370 SNN4070 Timeport P7689
52345 iDen 600 SNN4102 Timeport P7789
52862A International 7200 SNN4104 Timeport P8000
76090WARSA International 7500 SNN4104C Timeport P8090
76227 CARDA IP-28 SNN4114/A Timeport P8097
76444NARSB IP-370 SNN4131 Timeport P8160
76495CAHBA IP-600 SNN4132 Timeport P8167
76764CARSA IR-370 SNN4132B Timeport P8367
76846CANBA IS-70X SNN4132C Timeport P8767
77732 Jordan SNN4139 Timeport T250 n/a
80209 JS40 SNN4139A Timeport T280
80998 K1 SNN4147 Timeport 8167 Silver
88015 K1M SNN4148 Timeport 8767 Silver
88017 Karma QA1 SNN4149D Titanium i1X
88018 Krave SNN4150/B/C TNN6000B/C
88019 KRZR SNN4170A Toughtalk n/a(2 -B645 inside pack)
88022 KRZR K1 SNN4176A TP500
89011WNCBB KRZR K1M SNN4203/D Triumph
94917 Lifestyle SNN4204/D Tundra
90509 Lifestyle 285 SNN4206/D TX200
92536 Lite/II/E/XL SNN4208 U6C
92877XYBSA L Series SNN4211 U9
93537XQBSA LXF73128A SNN4217 UC/2
98105 L2 SNN4222 Ultima
98300 L6 SNN4238 Ultra/2
98317 L7 SNN4239/C Ultra Classic/II
98318 L71 SNN4246 Ultra Lite
98465 L72 SNN4247 V3 /c/e/i/m/t/x/z
98477 L2000 SNN4258 V3/G8.5/9/18/19
98479 L7000 SNN4259/D V8
98481 L7082 SNN4261 V9
99327 L7089 SNN4305B n/a V9M
315002 SNN-4070 LD739 SNN4309 V9X
A009 M70/A SNN4310 V40
A45 M75/A SNN4312 V50
A388 M77 SNN4383 V51
A455 M77A SNN4394 V60/c/i/g/i/t/x
A555 M80 SNN4395 V65/p
A630 M260 SNN4458 V66/i/c/g
A728 M262 SNN4459 V70
A760 M800 bag phone SNN4459F V80
A768 M800 car phone SNN4460 V100
A780 M900BP SNN4472 V101
A830 M3090 SNN4473 V120
A840 M3097 SNN4474 V120C
A845 M3188 SNN4475 V102X
A855 M3288 SNN4502D V150
A860 M3588/e SNN4535 V170
A910 M3682 SNN4554 V171
A920 M3688/e SNN4555 V173
A954 M3782 SNN4556 V176
A955 M3788/e SNN4564 V177
A956 M3888 SNN4604 V180
A957 M6088 SNN4605 V186/m
A1600 Maxx VE SNN4606 V188
A3100 Maxx v3 SNN4607 V190
A23778627 Maxx v6 SNN4679 V195
AANN4010A MB200 SNN4697 V197
AANN4106/A MB220 SNN4698 V200
AANN4204/A MB300 SNN4699 V220
AANN4222A MB501 SNN4700 V235
AANN4258 MB502 SNN4723 V252
AANN4258A MB508 SNN4771 V257
AANN4285 MB511 SNN4772 V260
AANN4285A MB520 SNN4773 V261
AANN4285B MB525 SNN4803 V262
ACTV MB526 SNN4805 V265
Admiral MB600 SNN4809/B V266
Adventure V750 MB611 SNN4810 V267
Alpha Star MB612 SNN4810B V276
America 34644AA MB632 Pro+ SNN4811 V290
Atrix 2 MB810 SNN4811B V300
Atrix 4G MB835 SNN4813 V303
Atrix HD MB855 SNN4813B V323/i
Aura MB860 SNN4814/B V325/i
BA265 MB865 SNN4815B V330
BA700 MB870 SNN4816/B V360/p
Backflip MB886 SNN4819/B V360V
Bag Phone MS833 ME501 SNN4819C V361
BagPhone SCN2423A ME525 SNN4820 V365
BagPhone SCN2432A ME600 SNN4834/A V400
BagPhone SCN2500A ME632 SNN4835/A/R V500 series
BagPhone S2769A ME722 SNN4836/A/R V501
Barrage ME863 SNN4837AR V505
BC50 ME865 SNN4887 V515
BC60 Microtac SNN4904 V525
BC70 Microtac Digital SNN4904B nimh na V535
BD50 Microtac Elite SNN4905/A/C V540
BF5X Microtac Elite VIP SNN4908 V545
BF6X Microtac Lite SNN4918 V547
BH5X Microtac 6000 SNN4934 V550
BH6X (Astrix 4G) Microtac Select 6000E SNN4965A V551
BH6X (Droid X) Microtac SC-725 SNN4968B V555
BH7X Microtac 200 SNN5051 V557
Bionic Microtac 325 SNN5051C V600/i
BK10 Microtac 550 SNN5081B V606
BK60 Microtac 650 SNN5175B V620
BK61 Microtac 650E SNN5176B V630
BK70 Microtac 900 SNN5181B V635/i
BK71 Microtac 950 SNN5188A V680
BK90 Microtac Litell SNN5214 V710
BK91 Mike Clutch i465 SNN5215A V750
BL40 Mike i30SX SNN5222B V810
BN10 Mike i35S SNN5254 V860
BN11 Mike i55SR SNN5263A V870
BN60 Mike i58SR SNN5292/A V878
BN61 Mike i85S SNN5325C V950 The Renegade
BN70 Mike i205 SNN5332A V975
BN71 Mike i265 SNN5339 V980
BN80 Mike i296 SNN5340 V998
BP6X Mike i305 SNN5341A V1050
BP7X Mike i315 SNN5354 V2088
BP60 Mike i325 SNN5363 V2188
BQ50 Mike i335 SNN5435/B V2200
BR50 Mike i355 SNN5448 V2260
BR56 Mike i365 SNN5449/B V2267
BR91 Mike i365is SNN5451 V2280
Bravo Mike i410 SNN5451A V2282
Brick Mike i420 SNN5451B V2288
Brute i680 Mike i460 SNN5461A V2290
BS6X Mike i530 SNN5517/A V2297
BT7X Mike i560 SNN5529A V2380
BT50 Mike i570 SNN5530/A V2397
BT51 Mike i576 SNN5517A V2680
BT60 Mike i580 SNN5529A V3000
BT61 Mike i605 SNN5530A V3600
BT70 Mike i686 SNN5535A V3620
BT90 Mike i690 SNN5542/B V3682
BT91 Mike i700Plus SNN5570/A V3688
BTRY-ES40EAB00 Mike i730 SNN5571 V3690
BTRY-ES40EAB02 Mike i760 SNN5571A V8000
Buzz Mike i776 SNN5582 V8060
BV60 Mike i830 SNN5582A V8062
BW8X Mike i833 SNN5588 V8068
BX40 Mike i850 SNN5588A/B V8088
BX41 Mike i855 SNN5595 V8160
BX50 Mike i857 SNN5595B V8162 Timeport
BX51 Mike i860 SNN5600 V8260
BX80 Mike i870 SNN5609A VA76r
BX81 Mike i876 SNN5609B Vadar Series
BX200 Mike i877 SNN5611 VE20
BZ60 Mike i880 SNN5611A VE75
Calgary Mike i885 SNN5611B VE465
CarryPhone Mike i890 SNN5614B Vegas
C33x Mike i930 SNN5615 Vegas Row
C60 Milestone SNN5615A VU30
C115 Milestone 2 SNN5623A na VU204
C116 Milestone 3 SNN5652 W5
C139 Milestone Plus SNN5652A W175
C155 Milestone XT720 SNN5653 W177
C168i Modulus 2 SNN5653A W220
C250 Bag Phone na Morrison SNN5653B W223
C256 MOT325 SNN5654/A W230
C257 MOT720 SNN5655 W325
C261 Moto 360 SNN5655A W233
C290 Moto E SNN5656 W275
C331  w/o antenna MotoE 2G SNN5660 W315
C331 with antenna MotoE 2nd generation SNN5668A W370
C331t Moto E3 SNN5669 W375
C332 Moto E4 SNN5669A W376
C332t Moto E4 Plus SNN5674 W377
C333 Moto E5 Play SNN5677A W380
C333C Moto E5 Plus SNN5679A W385
C341 Moto E XT830C SNN5681 W388 Renew+
C343 Moto E XT1019 SNN5681A W450
C343A Moto E XT1023 SNN5683/A W490
C350 Moto G 2015 SNN5685A W510
C353 Moto G SNN5691A W755
C353t Moto G2 SNN5695 W766
C370 Moto G 2nd SNN5695A W845
C380 Moto G 3rd gen SNN5696/A/B/C/E WP1223A
C385 Moto G3 SNN5699A WX30
C390 Moto G 4G SNN5701/A WX390
C450 Moto G4 Play SNN5704/A/B/C WX395
C520/e Moto G4 2015 SNN5705/A/B/C/D WX435
C550 Moto G4 Plus SNN5706 WX445
C650 Moto G5 SNN5706A X2
C651 Moto G Forte SNN5706B X1570
C975 Moto G Play SNN5712A Xoom 2 Media Edition
C980 MotoGo! Flip SNN5714 X Phone
Cabo Moto G Turbo SNN5715 X Play
CE168 Moto Jewel SNN5716 XPRT
Cedric Motokr Z6m SNN5716A XPRT MB612
CFNN1041 MotoKey Social SNN5717 XT5 Quench
Charm MB502 Motoluxe SNN5717A XT316
Chatr Moto E5 Play Motoluxe XT SNN5717B XT317
Citrus WX445 Moto M SNN5717C XT319
CLIQ MOTO ME525 SNN5722 XT502
CLIQ MB600 MOTO Q SNN5722A XT531
CLIQ 2 MOTORAZR SNN5723 XT532
CLIQ 2 MB611 MOTORAZR V3x SNN5723A XT535
CLIQ XT MB501 MOTORAZR V9/m SNN5725 XT550
Clutch MOTOROKR E6 SNN5725A XT553
Comet/2000 MOTOROKR red SNN5726 XT560
Contour/Courier/Charisma Moto X SNN5726A XT603
Crush Moto X 2nd 2015 SNN5726B XT609
D160 Moto X 2nd gen SNN5742 XT610 Pro
D520/e Moto X 3a SNN5742A XT615
D560 Moto X 3605 SNN5743 XT685
D561C Moto X+1 SNN5743A XT701
Debut i856 Moto X Play SNN5744 XT702
Defy/XT Moto X Pure SNN5747 XT711
Defy Pro Moto X Style SNN5747A XT720
Devour A555 Moto U8 SNN5749/A/C/D XT760
Dext MB220 Moto U9 SNN5750 XT788
Dimension 4000 Moto V9/m SNN5754 XT800
Domino + Moto V10 SNN5756 XT806
DPC Liberty Moto Z SNN5758 XT830C
DPC & Old Flip Phones Moto Z2 Play SNN5759 XT860
DPC550 Moto Z3 SNN5760 XT862
DPC650 Moto Z3 Play SNN5760A XT865
DPC650e Moto Z6C SNN5761 XT875
DPC950 Moto Z9 SNN5761A XT881
Droid Moto Z9 SNN5762/A XT882
Droid A855 Moto Z Droid Edition XLTE SNN5765 XT883
Droid 2 A955 Moto Z Droid Force SNN5765A XT885
Droid 2 Global Moto Z Dual SIM SNN5766 XT894
Droid 3 Moto Z Force SNN5766A XT889
Droid 4 MOTOZINE ZN5 SNN5767 XT890
Droid Bionic Moto ZN5 SNN5768/A XT894
Droid EB20 Moto Z Play SNN5769 XT897
Droid Maxx Moto Z Play Droid SNN5771/A/B XT898
Droid Maxx 2 Motorola Classic SNN5777/A XT901
Droid Mini MOTORAZZR V3X SNN5779/A/B XT902
Droid Pro MOTORIZR Z6TV SNN5781 XT905
Droid Pro A957 Motto/2 SNN5782/B XT907
Droid Pro XT610 Motus SNN5783/A XT910/MAXX
Droid R2D2 MO-V3 SNN5783B XT912
Droid Razr MPx200 SNN5783D XT912A
Droid Razr HD MPx220 SNN5784/A XT916
Droid RAZR HD XT926 MS833 BagPhone SNN5786A XT916M
Droid Razr i XT890 MT620 SNN5788/A XT918
Droid Razr M XT907 MT710 SNN5789 XT919
Droid Razr Maxx MT716 SNN5789B XT920
Droid Maxx 4G LTE MT720 SNN5789E XT925
Droid Razr Maxx HD MT788 SNN5792A XT926
Droid Razr Maxx HD 4G MT810 SNN5792B XT928
Droid Turbo MT820 SNN5793/A XT937C
Droid Ultra MT886 SNN5794 XT980
Droid Ultra 4G LTE MT875 SNN5794A XT1008
Droid Ultra XT1080 MT887 SNN5795 XT1019
Droid X MT917 SNN5795A XT1021
Droid X2 MTH300 SNN5796A XT1022
Droid RAZR XT910 MZ609 SNN5797 XT1023
Droid RAZR XT912 N370/600 SNN5797B XT1025
Droid XYBoard 10.1 NNNTN5225A SNN5799 XT1028
Dynatac/CGSM/30/32 NNTN4655 SNN5804/A/B XT1030
E6 NNTN4655A SNN5805 XT1031
E8 ROKR NNTN4655B SNN5806 XT1032
E65 NNTN4930/A SNN5807 XT1033
E310 NNTN5195 SNN5807A XT1036
E398 NNTN5195A SNN5807B XT1039
E550 NNTN5428 SNN5808 XT1040
E615 NNTN5428A SNN5808A XT1042
E680 NSNN5615 SNN5809 XT1045
E770 NSNN5695 SNN5809A XT1049
E815 NSNN5805 SNN5810 XT1050
E816 NSNN5809 SNN5810A XT1052
E860 NTN1644 SNN5813/A XT1053
E1000 NTN1645 SNN5814 XT1055
E1070 NTN1676 SNN5814A XT1056
EB20 NTN1676B SNN5815/A XT1058
EB40 NTN1699 SNN5819/B XT1060
EB41 NTN1792 SNN5820/A XT1063
Eco A45 NTN1793 SNN5826/A/B XT1064
ED30 NTN1794 SNN5827 XT1068
Edison NTN1795 SNN5827A XT1077
EG30 NTN1825 SNN5828 XT1079
EL40 NTN1826 SNN5832 XT1080
Electrify NTN1915 SNN5833 XT1080M
Electrify 2 NTN1916 SNN5833A XT1085
Electrify M NTN1939 SNN5833A XT1092
Elite II NTN1940 SNN5836 XT1094
Enzo NTN1985 SNN5836A XT1096
EQ40 NTN1986 SNN5837 XT1097
ET40 NTN2508 SNN5838 XT1100
Etac/S NTN8144 SNN5839 XT1103
EU20 NTN8614A SNN5840A is na XT1115
EU40 NTN8615 SNN5843 XT1254
EV30 NTN8615A SNN5843A XT1514
EV40 NTN8615B SNN5846/A XT1526
EX34 NTN8971 SNN5851/A XT1527
EX112 NTN8971B SNN5863A XT1528
EX115 NTN8978 SNN5865 XT1540
EX300 NTN9809 SNN5865A XT1541
Extreme NTN9810 SNN5873A XT1543
EX30 NTN9810A SNN5875A XT1544
EY30 Olympus SNN5876 XT1548
EZ30 OM5B SNN5877 XT1550
F09PYD8372AG OM6C SNN5877A XT1557
F19YNA8432DG n/a P270/C SNN5879/A XT1560
F80F19A383AA P280 SNN5880/A XT1561
F289603NAAA P893 SNN5880
(with Droid X Cover)
XT1562
FB0-2 P894 SNN5890 XT1563
FC40 P7000 SNN5890A XT1565
FL40 P7382/i SNN5891A XT1572
Flare/Spirit P7389/i SNN5892/A XT1600
Flip P7689 SNN5893/A XT1601
Flipout P7789 SNN5894A XT1603
Flip P P8090 SNN5897/A XT1607
Flip Phone P8097 SNN5899 XT1608
Flipside P8160 SNN5899B XT1609
FNN7825A P8167 SNN5900/A XT1622
FT40 P8767 SNN5905 XT1625
FTN6029B PCC-920 SNN5905A XT1635
FX30 PCH600 SNN5905B XT1640
G520 PEBL2 U9 SNN5910/B XT1641
GA40 PEBL U6 SNN5913A XT1642
Ghost PEBL V3/c/i/m SNN5915A XT1643
GK40 Personal SNN5916A XT1644
GL40 Personal Communicator SNN5923 XT1650
Global LT Photon 4G SNN5924A XT1650-01
Greco Photon Q 4G LTE SNN5925A XT1650-02
GS520 Piper SNN5932A XT1650-03
GSM3200 Pocketphone SNN5944A XT1650-05
GSM3300 Pocket Classic 850 SNN5945A XT1670
GSM8400 Populus SNN5949A XT1671
GSM8500 Populus A130 SNN5950A XT1672
GSM8700 Populus D-160 SNN5951A XT1675
GV30 Premier SNN5953A XT1676
GV40 Prism SNN5955A XT1677
H63XAN6RR4AN Pro SNN5956A XT1681
HE50 Profile 300 SNN5963B XT1683
HF5X Profile 500 SNN5964A XT1684
Hint Profile 700 SNN5965A XT1685
Hint QA30 PT-500 SNN5966A XT1686
Hollywood PT-550 SNN5967/A/B XT1700
HP6X PT-900 SNN5968A XT1710
HW4X PT-950 SNN5970A XT1750
i1 Q SNN5972A XT1755
i9 Q9 Global SNN5974A XT1762
i30 Q9c SNN5984A XT1765
i30S Q9e SNN5989A XT1767
i30SX Q9h Spice XT XT1767
i35S Q9m Spirit 1500 XT1768
i50 QA1 SPN4681B XT1770
i50sr QA30 SPN4888A XT1771
i50sx Q Music 9m Spyder XT1774
i55sr Quantico W845 ST7868W XT1775
i58 Quark Startac 2 XT1776
i58s Quench Startac 3000 XT1924
i58sr Quench XT5 Startac 6000(SNN4239C) XT1929
i58SR r370 Startac 6000E(SNN4816B) YL456
i60 r470 Startac 6500/E Z3
i60C RAC5044 Startac 7000G(GSM) Z6C
i80 RAC47472 Startac 7700 Z6cx
i80s Rapture Startac 7760 Z6m
i85s RAZR Startac 7762 Z6tv
i88s RAZR2 Startac 7790/S/i Z6w
i90 RAZR2 V8 Startac 7795 Z9
i90c RAZR2 V9M/x Startac 7797 Zeppelin
i95 RAZR 3c Startac 7800W n/a Zine ZN5
i95cl RAZR D1 Startac 7860 n/a ZN4
i99 RAZR D3 Startac ST7867 n/a .
i205/s RAZR i Startac 7868 n/a .

The current or mAh (milliamp hour) rating of a battery is an indication of the battery capacity or how long it will last on a charge, the higher the better.

Cell Phone Batteries Home Page